Areca ARC-1231ML 12-port PCIe SATA II RAID Controller Kit with cables - Multilane (MiniSAS / SFF-8087). 256MB ECC Cache

(0)
Write review
 In stock
$329.00
  • Model
  • ARC-1231ML Retail

Description:

Areca ARC-1231ML-2G 12-port PCIe SATA II RAID Controller Kit with cables - Multilane (MiniSAS / SFF-8087). 2GB ECC Cache
  In stock
$56.00
iSAS-7088-U - SFF-8470 External 4X Host TO SFF-8088 External 26-CKT Target
  In stock
$169.00
iStarUSA BPU-340SATA 3x5.25" to 4x3.5" SAS/SATA 6.0...